Openingstijden: Webshop: Mo-Fr 9:00 - 18:00
Rating 4,9/5 sterren

Identiteit van de ondernemening

Windfoilen Nederland, Krachtveld 43, 1359 KK Almere Haven
Telefoonnummer: +316-12138112,
E-mail: info@windfoilen.nl
KvK-nummer: 32137752
Btw-identificatienummer: NL001754147B82

Algemene Voorwaarden – (webshop) verkopen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3  Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel 6  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken om de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het contactformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9  Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 10  De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11  Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12  Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De consument is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een juist leveringsadres. Eventuele extra verzendkosten bij een foutief of niet bestaand adres zijn voor rekening van de consument.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13  Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14  Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15  Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van rechtsgang wordt de keuze voor de rechtbank bepaald door Windfoilen Nederland

Algemene Voorwaarden deelname windfoil en wingfoillessen

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wind- & Wingfoilschool: Windfoilen Nederland gevestigd te Almere die in de uitvoering van het bedrijf Activiteiten aanbiedt.
 2. Vertegenwoordiger: degene die uit naam van Windfoilen Nederland optreedt. Bijvoorbeeld: instructeur of trainer.
 3. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee de overeenkomst voor het uitvoeren van de Activiteit tot stand komt. Opdrachtgever kan zelf tevens deelnemer zijn.
 4. Deelnemer: de aan de Activiteit van Windfoilen Nederland persoon.
 5. Activiteit: de door Windfoilen Nederland georganiseerde of aangeboden activiteit. Deze activiteit kan bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van windfoil- en wingfoillessen of andere activiteiten aan individuen en groepen en alle daarom heen t.b.v. Opdrachtgever uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, offertes en overeenkomsten door of namens Windfoilen Nederland gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
 2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Windfoilen Nederland
 3. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Windfoilen Nederland komt tot stand door middel van ondertekening door Opdrachtgever van een door Windfoilen Nederland offerte of insturen van een (online) inschrijvingsformulier.
 4. De Deelnemer aanvaardt tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het feitelijk deelnemen aan een Activiteit van Windfoilen Nederland
 5. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of Deelnemer prevaleren de voorwaarden van Windfoilen Nederland tenzij Windfoilen Nederland Opdrachtgever of Deelnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst.

 1. Indien de uitvoering van de Activiteit door redenen aan de zijde van Opdrachtgever of Deelnemer is vertraagd dan heeft Windfoilen Nederland het recht de extra tijd naar rato van de overeengekomen vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit in te korten zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Windfoilen Nederland recht bepaalde (deel) Activiteiten door derden te laten verrichten
 3. Windfoilen Nederland houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de Activiteiten zijn gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet voor aanvang van de Activiteit worden aangeven bij Windfoilen Nederland of vertegenwoordiger.

Artikel 5 Verplichtingen van Windfoilen Nederland.

 1. Windfoilen Nederland zal de Activiteit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Windfoilen Nederland er voor zorgt dat de gebruikte materialen qua aard geschikt zijn voor de aangeboden Activiteit en verkeren in een goede staat van onderhoud.
 3. Indien Activiteit door weersomstandigheden op het laatste moment geen doorgang kan vinden of wordt afgebroken, zal Windfoilen Nederland zich inspannen om, op basis van de ter plekke aanwezige mogelijkheden en materialen, een alternatief programma te verzorgen.
 4. Windfoilen Nederland zorgt er voor in dat zij een verzekering heeft afgesloten tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever en Deelnemer.

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Windfoilen Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Activiteit, tijdig aan Windfoilen Nederland verstrekt.
 2. Op basis van de door Opdrachtgever aan Windfoilen Nederland verstrekte gegevens kan Windfoilen Nederland een aangemelde persoon van deelname uit te sluiten. Windfoilen Nederland kan hiertoe besluiten indien op basis van de verstrekte gegevens deelname aan de geplande Activiteit niet verantwoord lijkt.
 3. Indien de voor de uitvoering van de Activiteit benodigde gegevens niet tijdig aan Windfoilen Nederland zijn verstrekt, heeft Windfoilen Nederland het recht de uitvoering van de Activiteit op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Deelnemende personen zijn verplicht voorafgaande aan de deelname een formulier van deelname te ondertekenen.
 5. Deelnemer is gehouden tijdens de uitvoering van de Activiteit alle aanwijzingen in het kader van de Activiteit van Windfoilen Nederland te volgen. Indien Deelnemer hieraan niet voldoet kan Windfoilen Nederland een ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen.
 6. Deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Activiteit is bestemd. Deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. Deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Windfoilen Nederland. Deelnemer stelt Windfoilen Nederland zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij het eind van de Activiteit op de hoogte van beschadiging of verlies van materiaal. Deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een Vertegenwoordiger van Windfoilen Nederland wel in dezelfde staat als waarin Deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Windfoilen Nederland is gerechtigd zo nodig naar redelijkheid extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever of Deelnemer zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen en/of onvoldoende bekwaamheid als Deelnemer, geven Windfoilen Nederland het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de Activiteiten. Windfoilen Nederland in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de Opdrachtgever of Deelnemer. Windfoilen Nederland recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de Opdrachtgever.
 8. Deelnemer die als zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de Activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met de natuur en milieu, kan door Windfoilen Nederland of diens Vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de Activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Windfoilen Nederland.

 1. Deelname aan Activiteiten geschiedt op risico van Deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Windfoilen Nederland zelf, is Windfoilen Nederland niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die Deelnemer leidt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of Activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
 2. Windfoilen Nederland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer, zoals overschatting van de eigen vermogens, het negeren van instructies, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen of het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument.
 3. Windfoilen Nederland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden: omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Windfoilen Nederland en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Windfoilen Nederland kunnen worden toegerekend.
 4. Windfoilen Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Windfoilen Nederland is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens en op de hoogte is van de minimale vereisten om deel te kunnen nemen aan de Activiteit.
 5. De Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt geacht een passende ongevallen en annuleringsverzekering af te sluiten. Windfoilen Nederland is nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-ongevallen en/of annuleringsverzekering.
 6. Indien Windfoilen Nederland aansprakelijk is voor de t.g.v. de uitvoering van Activiteit bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Windfoilen Nederland uit te keren totaal.
 7. Nalatigheid aan de zijde van Deelnemer (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Windfoilen Nederland)of onvolledigheid door Opdrachtgever of Deelnemer aangaande informatie waarvan Opdrachtgever of Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Windfoilen Nederland daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Windfoilen Nederland.
 8. Windfoilen Nederland door Opdrachtgever of Deelnemer op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan. Dit artikel is tevens van toepassing op schade aan- of verlies van persoonlijke zaken van derden die Opdrachtgever of Deelnemer vergezellen. 7.9 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeven van werknemers en andere Vertegenwoordigers van Windfoilen Nederland en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel voor zover zij betrokken zijn bij de uitvoering van de Activiteit en tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 8 Wijziging/annulering van de overeenkomst.

 1. Windfoilen Nederland ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals, oorlog, terreur, politieke onrust natuurrampen etc. etc.. Windfoilen Nederland is verplicht de Opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde Activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Windfoilen Nederland geen doorgang kan vinden, dan is Windfoilen Nederland een andere Activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen.
 3. Annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk. Opdrachtgever wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 9 Betaling:

 1. Opdrachtgever dient voorafgaande aan de Activiteit het totaal bedrag te voldoen een en ander zoals in de overeenkomst is bepaald.
 2. In geval de offerte korter dan 20 dagen voorafgaande aan de Activiteit is ondertekend dan is Opdrachtgever gehouden binnen vijf werkdagen na het tekenen van de offerte het daarmee totaal gemoeide totaal bedrag aan Windfoilen Nederland te voldoen.
 3. Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene bepalingen verricht dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Windfoilen Nederland vrij de Activiteit te annuleren zonder dat Windfoilen Nederland op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.
 4. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever gehouden naast het totaal overeengekomen bedrag tevens 1% rente per maand te vergoeden alsmede eventueel 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum €150.-.

Artikel 10 Klachten.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten duidelijk omschreven via het e-mailadres info@windfoilen.nl worden ingediend binnen twee weken nadat het gebrek is geconstateerd.
 2. Windfoilen Nederland zal binnen twee weken de ontvangst van de klacht bevestigen en de termijn voor de beantwoording bekend maken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle door Windfoilen Nederland te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van rechtsgang wordt de keuze voor de rechtbank bepaald door Windfoilen Nederland